Politika společnosti - Progas VM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Politika společnosti

O nás
Vedení firmy PROGAS VM s.r.o. vytyčuje následující politiku integrovaného systému managementu dle normy ISO 9001, dle normy ISO 14001 a dle OHSAS 18001.

Vize

    Plnit a uspokojovat požadavky a očekávání zákazníků nebo jiných zainteresovaných stran a předvídat tyto požadavky. Poskytovat kvalitní služby v oblasti předmětu podnikání. Kreativně přistupovat k novým požadavkům zákazníků. Zavádět ve výrobě nové poznatky tak, aby produkty byly konkurence schopné a aby splňovaly legislativní požadavky i požadavky zákazníků. Společnost zohledňuje i eventuální rizika vyplývající z podnikatelského prostředí, rizika jednotlivých procesů v rámci integrovaného systému managementu jakož i zákonné i úřední požadavky, které se vztahují k produktu, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Výchozím rámcem pro aplikaci politiky a cílů je kontext společnosti, který zahrnuje požadavky zainteresovaných stran, interní a externí aspekty a procesní řízení společnosti.
Politika IMS

Poskytovat kvalitní produkty, které jsou akceptovatelné zákazníky.
Plánovitě rozšiřovat rozsah poskytovaných produktů.
Neustálým zlepšováním IMS zefektivňovat proces výrobya zvyšovat výkonnost procesů IMS.
Docílit toho, aby nejen vedení společnosti pociťovalo odpovědnost za efektivní fungování IMS a k jeho neustálému zlepšování.
V rámci pravidelného přezkoumávání IMS vedením provádět analýzu plnění cílů a v závislosti na aktualizaci vyhlášené politiky vytyčovat odpovídající nové cíle.
Politiku IMS vyhlášenou vedením společnosti v pravidelných intervalech přezkoumávat s cílem, aby byla zajištěna její kontinuita, aktuálnost a aby zachycovala skutečné záměry společnosti.
Ztotožnit zájmy pracovníků s politikou a cíli společnosti.
Šetřit přírodními zdroji, energiemi, vstupními materiály a surovinami, realizovat environmentální prevenci a v oblasti BOZP snižovat rizikovost prováděných prací.
Identifikovat stávající i potenciální environmentální a bezpečnostní problémy, prioritně je řešit, předcházet vzniku úrazů nebo jiných nežádoucích událostí v ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
Vyhledávat rizika procesů IMS, snižovat jejich dopad na činnosti společnosti a zákazníka a definovat vhodné příležitosti k eliminaci rizik a zlepšování procesů.
Respektovat právní a jiné požadavky nebo ostatní závazné povinnosti vztahující se k IMS.
V personální práci docílit vazby spokojený pracovník=spokojený zákazník.


Progas VM s.r.o.
Husova 400/27
757 01 Valašské Meziříčí


Tel.: +420 571 629 444
Email: progasvm@progasvm.cz

Progas VM s.r.o.
Husova 400/27
757 01 Valašské Meziříčí


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky